BASES CONCURS – Cursa dels Nassos 2022 a xarxes socials

L’Institut Barcelona Esports (en endavant, IBE) i la Cursa dels Nassos organitzen un concurs a través de les xarxes socials en el qual podran participar tots els/les usuaris/àries de més de 16 anys, registrades en les diferents xarxes socials on es realitzi el concurs, que serà en aquest cas Instagram, i que siguin seguidors dels perfils de l’IBE, adidas i de la Cursa dels Nassos.

 

El concurs estarà directament relacionat amb la Cursa dels Nassos 2022 i per tal de promocionar-la es premiarà a 1 participant que participi en el concurs online amb unes vambes adidas per a noi i unes per a noia.

 

El concurs consistirà en:

 

  • Ser follower del perfil de Esports BCN, de la Cursa dels Nassos i de adidas a Instagram.
  • Participar en el concurs mencionant a un amic/amiga amb qui a l’usuari li agradaria córrer la cursa. El perfil mencionat també haurà de ser follower dels tres perfils.

 

Amb aquesta finalitat, es redacten les bases que regularan aquest concurs.

 

1.- Organitzador de la promoció:

 

El concurs, que està organitzat per l’IBE, amb CIF Q-0801296 E.

 

2.- Com participar?

 

Entre el 2 i l’11 de desembre, BCN Esports, mitjançant la xarxa social Instagram, convida als seus seguidors/es a seguir les instruccions que s’especifiquen en les publicacions que difonen el sorteig. Per participar al sorteig és imprescindible i obligatori:

 

A Instagram: ser follower de @bcnesports, @adidas_es i @cursanassos, i mencionar un perfil real d’un amic/amiga. El perfil mencionat també ha de ser follower de BCN Esports i de la Cursa dels Nassos.

 

3.- Període del concurs

 

Data d’inici: 2 de desembre de 2022, a les 12:00 h.

Data de finalització: 11 de desembre de 2022, a les 23:59 h.

El sorteig es realitzarà el dia 12 de desembre de 2022.

 

 

4.- Qui pot participar?

 

La participació al concurs és gratuïta i podran presentar-se tots els/les usuaris/àries d’Instagram que tinguin més de 16 anys, que així ho desitgin i que tinguin perfil real en alguna d’aquestes xarxes socials, sempre que la seva participació s’ajusti a les regles que estableixen aquestes bases del concurs promogut per l’IBE i per la Cursa dels Nassos, i que siguin seguidors/es dels perfils de @bcnesports, @adidas_es i @cursanassos en la xarxa social corresponent.

 

 

 

 

5.- Mecànica del sorteig

 

Es farà un sorteig mitjançant una eina digital i online segura (www.randorium.com/es) per decidir 1 guanyador/a de forma totalment aleatòria entre tots els i les participants.

 

6.- Comunicació

 

Un cop conegut el guanyador, contactarem amb ell/ella per tenir les dades d’identificació i concretar la data per recollir el premi.

 

El guanyador/a s’anunciarà a la xarxa social on s’hagi participat (Instagram).

 

L’IBE es posarà en contacte amb el guanyador/a mitjançant els serveis de missatgeria de les xarxes socials en les quals s’hagi participat. El guanyador/a haurà de confirmar a l’IBE, mitjançant una resposta per missatge i identificant-se amb el seu DNI, la seva voluntat d’obtenir el premi.

 

El premi es podrà considerar desert en el supòsit que la persona seleccionada no compleixi els requisits o no confirmi la seva voluntat de rebre el premi o hi renunciï, o si no acredita la seva identitat i el compliment de les altres condicions. El guanyador/a disposa de 24 hores per respondre, un cop haguem contactat amb ell/a. En cas contrari, es realitzarà de nou el sorteig i es procedirà a contactar amb un nou guanyador/a.

 

7.- Premis

 

L’IBE i la Cursa dels Nassos premiaran a 1 participant amb unes vambes adidas per a noi i unes per a noia.

 

El guanyador/a podrà renunciar al premi guanyat però en cap cas, canviar-lo per un altre de diferent ni pel seu import en metàl·lic.

 

  1. Reserves i limitacions

 

Les dades hauran de ser facilitades pel participant de forma veraç. Qualsevol comunicació falsa de dades personals donarà dret als organitzadors del present CONCURS a desqualificar al guanyador/a i que no pugui disposar del corresponent premi. L’IBE i la Cursa dels Nassos queden eximits de qualsevol responsabilitat en el supòsit d'existir algun error en la captura o transcripció de les dades facilitades pels propis participants que impedís la seva identificació.

 

L’IBE i la Cursa dels Nassos podran sol·licitar als/les premiats/des identificació mitjançant fotocòpia de DNI o una altra documentació vàlida per verificar la seva identitat.

 

D’una banda, l’IBE i la Cursa dels Nassos es reserven el dret a desqualificar qualsevol participació que no compleixi els següents requisits. D’altre banda els/les participants afirmen i garanteixen, pel que fa a cada missatge que envien, que aquests no mostren el següent:

 

- contingut amenaçador, fals, mal interpretable, abusiu, difamatori, vulgar, obscè i/o escandalós.

- continguts que violen els drets de les persones a la privadesa o a la publicitat

- continguts que inclouen marques comercials de tercers.

 

  1. Acceptació i publicació de les bases

 

La participació en el SORTEIG suposa l’acceptació de les presents Bases, així com l’acceptació expressa a les decisions interpretatives que de les mateixes realitzi l’IBE.

 

Aquestes bases estaran a disposició del participant a través d’aquest enllaç. (A OMPLIR)

 

10.- Condicions generals

 

L’IBE i la Cursa dels Nassos es reserven el dret d’excloure qualsevol usuari/ària que cregui que no està complint amb les condicions de participació o que està fent un mal ús o abús de la promoció.

 

L’IBE i la Cursa dels Nassos es reserven el dret de donar de baixa i eliminar automàticament a qualsevol participant que faci servir perfils falsos o de procedència dubtosa. En aquests casos, es cancel·larà la seva participació.

 

S’entén per mal ús el no desenvolupament de qualsevol condició inclosa en aquestes bases.

 

Els/les usuaris/àries, pel simple fet de participar, accepten aquestes bases i el criteri de l’IBE pel que fa la resolució de qualsevol incidència que pugui sorgir.

 

L’IBE i la Cursa dels Nassos es reserven el dret de modificar, si fos necessari, les condicions d’aquesta promoció per altres de similars característiques. En aquest cas, s’informarà de les mencionades modificacions amb el mateix mitjà que la present promoció.

 

  1. Dades de caràcter personal

 

Les dades de caràcter personal a les que pugui tenir accés l’IBE tindran exclusivament la finalitat de poder contactar amb el guanyador/a del premi.

En autoritzar-ho doneu el vostre consentiment a que l’Ajuntament de Barcelona tracti les vostres dades personals amb la finalitat exposada, a l’empara del tractament “0298/ Premis, Concursos i Promocions”. Aquesta finalitat és obligatòria i està legitimada en base al consentiment de la persona interessada.

Tret d’obligació legal, les vostres dades no seran cedides a tercers i seran eliminades un cop complertes les obligacions legals derivades de la gestió sol·licitada. Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les vostres dades, així com altres drets establerts per la normativa de protecció de dades.

En informar el camp de correu electrònic o telèfon mòbil, autoritzeu a rebre comunicacions directament relacionades amb la finalitat indicada en virtut del compliment amb la Llei de Serveis de la Societat de la Informació 34/2002 d’11 de juliol.

Podeu consultar informació addicional sobre aquest tractament i protecció de dades a: http://ajuntament.barcelona.cat/protecciodades.

 

  1. Altres especificacions

 

L’IBE i la Cursa dels Nassos no assumiran cap responsabilitat per problemes o fallades tècniques de les xarxes socials, línies telefòniques, sistemes informàtics, servidors, programari o error de qualsevol missatge de correu electrònic destinat a l’IBE o a la Cursa dels Nassos.